Sempre diem que som unes privilegiades. Hem pogut ajuntar les nostres dues grans passions: les pedres i viatjar. Això ens ha portat a anar als països d’origen de les matèries primeres com Brasil, Tailàndia , l’Índia… des d’on fem la tria de material en brut per ser tallat allà o bé adquirir-lo ja treballat. Cliqui sobre les imatges per anar a les zones.


Siempre decimos que somos unas privilegiadas. Hemos podido juntar nuestras dos grandes pasiones: las piedras y viajar. Esto nos ha llevado a ir a los países de origen de las materias primas como Brasil, Tailandia, India ... desde donde hacemos la elección de material en bruto para ser cortado allí o bien adquirirlo ya trabajado. Pulse sobre las imágenes para ir a las zonas.

We always say that we are privileged. We have put together our two great passions: travel and stones. This has led us to go to the country of origin of the raw materials such as Brazil, Thailand, India ... from which we choose the raw material to be cut back or buy it already worked.

Click on images to go to areas.

 

Pedres en Brut
Piedras en Bruto
Rough stones

Fils de Pedra
Collares
Strings

Pedra facetada i calibrada
Piedra facetada y calibrada
Calibrated & Faceted stones

Cabuixons
Cabujones
Cabochons

Aquí podreu trobar pedres  en el seu estat original. Mirem de tenir mides i formes que puguin ser adaptades en joieria.

Aquí podrá encontrar piedras en su estado original. Tratamos de tener tamaños y formas que puedan ser adaptadas en joyería.

Here you will find stones in their original state. We try to have sizes and shapes that can be adapted in jewelry.

Tot  el que veieu són fils de pedres naturals pensats per a ser muntats en collarets...o desmuntar-los per fer peces.

Todo lo que veis son hilos de piedras naturales pensados para ser montados en collares ... o desmontarlos para hacer piezas.

All you can see are threads of natural stones designed to be mounted on necklaces ... or dismantling them for parts.

Les pedres transparents se solen facetar en diferents talles. La mateixa pedra ens indica quina serà la talla més adequada per tal de treure-li el millor partit.

Las piedras transparentes se suelen facetar en diferentes tallas. La misma piedra nos indica cuál será la talla más adecuada para sacar el mejor partido.

The transparent stones are usually cut in several styles. The stone itself indicates us what is the most appropriate cut to make the best of it.

Els cabuixons són un tipus de talla. Tenen una base plana i són abombades de la part de dalt.

Los cabujones son un tipo de talla. Tienen una base plana y son abombados de la parte de arriba.

The cabochons are a type of cut. They have a flat base and are convex on the top.

 
 

La nostra feina es basa en els següents punts:

 • Venda de gemmes tallades, pedres en brut i fils de pedres. 
 • Identificació i assessorament gemmològic. 
 • Recerca de nous materials per a poder ser utilitzats en joieria. 
 • Sessions de divulgació a escoles de joieria. 
 • Servei de passadora de fils de pedra.

Nuestro trabajo se basa en los siguientes puntos: 

 • Venta de gemas talladas, piedras en bruto e hilos de piedras. 
 • Identificación y asesoramiento gemológico. 
 • Investigación de nuevos materiales para poder ser utilizados en joyería. 
 • Sesiones de divulgación en escuelas de joyería. 
 • Servicio de pasadora de hilos de piedra.
 

Our work is based on the following points: 

 • Sale cut gems, rough stones, strings. 
 • Identification and advice Gemological. 
 • Search for new materials to be used in jewelry. 
 • Sessions outreach to schools of jewelry. 
 • Service pin threads stone.